วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

การทอเสื่อหวาย

การทอเสื่อหวายบ้านเกาะหงส์
๑.ความเป็นมา
การทอเสื่อหวาย จัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมอย่างหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ หมู่บ้านที่ทอเสื่อหวายกันมาก ได้แก่ บ้านเกาะหงส์ บ้านตะเคียนเลื่อน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในอดีตนิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนทั้งหมู่บ้าน
การทอเสื่อหวายนิยมใช้หวายขม กับ หวายน้ำ เป็นวัสดุในการผลิต ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมการทอเสื่อหวาย เพราะวัสดุหายาก อีกทั้งเมื่อเมื่อผลิตแล้วขายยาก จากการเก็บข้อมูลพบผู้ที่ยัง
ทอเสื่อหวาย คือ นางจินดา กิจติยา อายุ ๕๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
การทอเสื่อหวายมีการวัดขนาดความยาวต่าง ๆ กันได้แก่ ๑ วา ๑๑ คืบ, ๒ วาครึ่ง, ๕ วา การทอเสื่อหวายจะทำเป็นลายขัดสลับกัน ซึ่งเป็นลายขัดธรรมดา โดยใช้หวายเป็นตอกยืนแล้วใช้ปอแสลงพันเป็นตัวสานสลับไปมาระหว่างเส้นหวาย ลายขัดได้วิวัฒนาการจาการสานขัดกันระหว่างเส้นแนวตั้งและแนวนอนอย่างละเส้น แต่การทอเสื่อหวายจะเป็นลายขัดสลับด้วยปอในแนวนอน
๒.วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลงาน
ในการผลิตเสื่อหวายสมัยก่อนใช้วัสดุในการผลิต ๒ อย่างเท่านั้น คือ หวายและปอแสลงพัน
แต่ปัจจุบันนี้มีการใช้ด้ายสีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงาม และเชือกไนล่อนเส้นเล็กในการเก็บหัวเสื่อ
(ริมเสื่อ)เพื่อความคงทน
๑. หวาย
เป็นพืชที่มีลักษณะลำต้นยาวเลื้อยเกาะไปตามต้นไม้ที่สูงกว่าบริเวณเปลือกรอบ ๆ ต้นเป็นหนามแหลมคม ในการทอเสื่อหวายนิยมใช้หวายขมกับหวายน้ำ (หวายขมจะขึ้นบนบกส่วนหวายน้ำจะชอบขึ้นบริเวณริมคลอง) ซึ่งพอจะหาได้ในพื้นที่ ตำบลตะเคียนเลื่อน แต่มีน้อยไม่เพียงพอ ส่วนมากจะรับซื้อจากชาวบ้านที่นำมาขาย ส่วนใหญ่จะมาจากจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก หวายที่รับซื้อมาจะมัดเป็นกำ กำหนึ่งจะมี ๑๐๐ เส้น ราคากำละ ๕๐ บาท หวายที่ซื้อมาจะเป็นหวายที่ยังไม่ได้เหลา จะต้องนำมาเหลาเองหรือจ้างเหลาก็ได้ ราคาจ้างเหลากำละ
๑๐ บาท

การเหลาหวาย
ต้นหวายที่ใช้ในการทอเสื่อหวายจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นผิวหวายเท่านั้น เพราะบริเวณผิวหวายมีความแข็งแรง ส่วนเนื้อด้านในลำต้นจึงต้องเหลาทิ้ง การเหลาหวาย เป็นการเอาเนื้อด้านในลำต้นหวายออกหรือที่เรียกกันว่า “ขี้หวาย” วิธีการเหลาจะใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งยกขึ้นชันเข่า วางมีดตอกให้ด้ามอยู่ในแขน
เพื่อประคอง ส่วนตัวมีดวางบนหลังเท้าใช้นิ้วหัวแม่มือ,
นิ้วชี้และนิ้วกลางพันผ้า
ไว้แล้วใช้มืออีกข้างจับปลายเส้นหวายดึงหวายข้างละครึ่งเส้น โดยดึงหวายเบา ๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้หวายขาดและสิ่งที่ต้องระวัดระวังเป็นอย่างยิ่งก็คืออันตราย
จากการใช้มีด รวมถึงเส้นหวายซึ่งมีความคมซึ่งไม่ระมัดระวังอาจทำให้ได้รับ
อันตรายได้หากไม่มีความชำนาญพอ


๒.ปอแสลงพัน
ปอแสลงพัน เป็นพืชประเภทเถาวัลย์แต่มีขนาดใหญ่มาก
(ขนาดสะโพกหรือใหญ่กว่า) ชอบขึ้นในป่ารกชัฎ เลื้อยไต่ขึ้นต้นไม้ที่สูงกว่า มีคุณสมบัติพิเศษคือความเหนียวและความคงทน เวลาตัดจะต้องตัด
ให้ได้ความยาวตามต้องการ (สมัยก่อนปอแสลงพันบางต้นตัดแล้วบรรทุก
เป็นเล่มเกวียน) จากนั้นนำต้นปอที่ตัดได้มาลอกขณะยังสดอยู่เพราะจะ
ลอกง่าย เนื้อปอจะเป็นชั้น ตากจนแห้งจึงนำไปใช้งานได้ ปัจจุบันนี้
ี้ปอแสลงพันหายาก จึงจำเป็นต้องซื้อจากชาวบ้านที่นำมาขาย พวงหนึ่งมี ๕ เส้น ราคา พวงละ ๑๒๐ บาท

การฉีกปอแสลงพัน
เมื่อซื้อแล้วจะฉีกเป็นเส้นเล็กๆ มีขนาดเท่ากัน สำหรับนำไปทอกับหวาย ถ้าไม่ฉีกเป็นเส้นเล็ก ๆ และขนาดไม่เท่ากัน เวลาทอจะไม่สวย ก่อนจะฉีก
ปอเป็นเส้นเล็ก ๆ ต้องทำการลอกปอตามชั้นเยื่อปอ ออกเป็นแผ่น ๆ ก่อน ถ้าเป็นปอดี ๆ ๑ กลีบ จะแกะเยื่อได้ประมาณ ๓-๔ แผ่น ผู้ลอกปอจะต้องนั่ง
เหยียดขาตรงนำปอไปเกี่ยวกับเท้าที่ตั้งขึ้น มือจะจับที่ปลายทั้งสองด้าน
ของปอแล้วลอกปอตามเยื่อที่เป็นชั้น ออกให้เป็นแผ่น ๆ จากนั้นนำแผ่น
ลอกออกมาแล้วไปฉีก โดยจะฉีกปอให้มีขนาดเท่า ๆ กัน แล้วเก็บรวม
เป็นมัดเพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้๓.อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในทอเสื่อ


๑. เต่า เป็นเครื่องมือทำจากไม้เนื้อแข็ง
เช่น ไม้ชิงชัน ไม้สัก ไม้ประดู่ ฯลฯ ใช้สำหรับ
กระทบกับปอเพื่อให้การถักทอให้แน่นและกระชับ
๒. มีด ใช้สำหรับตัดเศษปอและเศษหวาย


๓. มีดตอก ใช้สำหรับเหลาหวาย


๔. ขันใส่น้ำ หรืออุกรณ์ใส่น้ำอื่น ๆ ใช้สำหรับ
ใส่น้ำปะพรมหวายเพื่อให้หวายอ่อนตัว
เวลาทอจะได้ทอได้ง่าย
๕. ไม้วัดความยาว ใช้สำหรับไว้วัด
ความยาวของเสื่อหวาย วัดเป็นศอก
วา คืบ นิ้ว
๖. ผังไม้ ใช้สำหรับการเริ่มต้นก่อเสื่อหวาย


๗. เส้นด้ายทอผ้า ใช้สำหรับ
ทำลายบนเสื่อหวาย (ยกดอก)

๘. เชือกไนล่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๓ มิลลิเมตร ใช้สำหรับเม้มหัวเสื่อ
ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับเชือกปอ
๙. เชือกปอ จะนำมาพันให้เป็นเกลียว
คล้ายเชือกไนล่อน ซึ่งใช้คู่กับเชือกไนล่อน
ใช้สำหรับเม้นหัวเสื่อ
๑๐. หวายน้ำ มีลักษณะอ่อนมาก
โดยจะเหลาให้บางและส้นจะเล็กพอ
ประมาณ ใช้สำหรับถักหัวเสื่อ
๔.ขั้นตอนกระบวนการผลิต และ วิธีทำ
ส่วนมากจะใช้ใต้ถุนบ้านหรือพื้นที่
โล่งอาจเป็นพื้นปูน หรือพื้นไม้
เพื่อป้องกันไม่ให้เสื่อสกปรก
สำหรับทำการก่อเสื่อ ขั้นแรก
นำผังไม้มาวางแล้วนำหวายที่เหลา
แล้วมาวางเรียงกันตามจุดที่จะเริ่ม
ก่อเสื่อ


และนำหวายมาขัดกับหวายสองเส้นแรก
ให้ปลายขัดกับผังไม้ ขัดเป็นลายขัดหนึ่ง
(คือการนำหวายมาขัดแบบเส้นหนึ่งขึ้น
และเส้นหนึ่งลง) ก่อนที่จะนำหวายมาทอ
ต้องพรมน้ำที่หวายเพื่อให้หวายอ่อนตัว
และ ทอได้ง่าย
ถ้าต้องการให้เสื่อหวายสวยงาม
เพิ่มมากขึ้นจะนำเส้นด้ายทอผ้าสอด
แทนปอเพื่อให้เกิดลวดลาย เรียกว่า“ยกดอก”เมื่อทอเสื่อหวายจนสุดเส้นหวายแล้ว ต่อไป
คือ การเม้มหัวเสื่อ เมื่อได้เสื่อหวายที่ทอได้ขนาด
ความยาวที่ต้องการแล้วจะตัดเศษหวายที่ปลายหวาย
ให้เหลือความยาวประมาณ ๒ ๑/๒ นิ้ว เพื่อไว้
สำหรับเม้มหัวเสื่อวิธีทำพับปลายหวายทับลงบนเชือกปอที่เท้า
ขึงไว้ทั้งสองข้าง แล้วใช้เชือกไนล่อนมามัดปลาย
หวายที่พันทับปออยู่สลับขึ้นลงจนสุดความยาวของเสื่อเมื่อใช้เชือกไนล่อนมัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นการถักหัวเสื่อ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
การทอเสื่อหวายวิธีการถักหัวเสื่อจะใช้หวายน้ำสอดลงช่องระหว่างหวายที่เม้มไว้แล้ว
หนึ่งช่องดึงขึ้นมาแล้วข้ามกลับไปอีกช่องหนึ่ง ดึงขึ้นมาจะได้รูปแบบ
คล้ายผูกโบว์แล้วทำการดึงให้แน่นการสอด จะมีลักษณะเหมือนกับการ
สานปลาช่อน ทำไปเรื่อย ๆ จนสุดความยาวของเสื่อก็เป็นการสร็จสิ้นการ
ทอเสื่อหวายที่ต้องการ

การทอเสื่อหวาย จะเน้นถึงความสำคัญของขันน้ำและมีดที่จะขาดเสียมิได้ เพราะมีดจะต้องนำมาใช้ตัดเศษหวาย – เศษปอ ส่วนขันน้ำนั้นจะต้อง
ใส่น้ำไว้เสมอ เพื่อจะนำน้ำมาพรมหวายไม่ให้หวายแห้ง และทั้งสองสิ่งนี้
จะต้องอยู่ข้างตัวเสมอ

๕.ประโยชน์ / หน้าที่ใช้สอย
เสื่อหวาย เป็นเสื่อที่มีความแข็งแรงทนทานถาวรและอายุการใช้งาน
มากกว่าเสื่อชนิดอื่น ๆบางผืนมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐๐ ปี ทั้งนี้เป็นเพราะใช้หวายและปอแสลงพันเป็นวัสดุหลักในการผลิต จึงมีราคากว่าเสื่ออื่น ประโยชน์ของเสื่อหวายใช้สำหรับปูนั่ง นอน

๖.วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงต่อการสูญหาย
จากการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือพื้นบ้านเรื่อง การทอเสื่อหวาย จะพบว่าในอดีต
การทอเสื่อหวายเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่บรรพบุรุษได้คิดค้นและสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
มาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดในการทอเสื่อในสมัยอดีตนั้นก็เพื่อเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
จึงทำให้ภูมปัญญาไทยเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และทำให้เป็น เนื่องจากสมัยก่อนนั้นไม่มีเทคโนโลยี การซื้อขายแทบไม่มี ส่วนใหญ่ชาวชนบทจะนำไปแลกเปลี่ยนกัน การเป็นอยู่ในสมัยอดีตเป็นการเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในปัจจุบันนี้จวบจนสมัยปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัย ทำให้ความสำคัญของ
เสื่อหวายอันเป็นมรดกของคนไทยเริ่มหมดความสำคัญลง และอาจสูญหาย เนื่องมาจาก
๑.คนในยุคสมัยนี้ทำงานแข่งกับเวลาเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ จึงไม่มีเวลาให้กับภูมิปัญญา
พื้นบ้าน พ่อแม่ไม่สอนลูก เนื่องจากไม่มีเวลา ลูกต้องไปโรงเรียน และไม่มีความสนใจสิ่งเหล่านี้
๒.เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถผลิตวัสดุต่าง ๆ ที่ทดแทนเสื่อหวายได้ดีกว่า รวดเร็วกว่า
มีความสวยงามกว่า คงทนกว่า หาซื้อได้ง่าย เก็บรักษาง่าย จึงไม่มีคนสนใจให้ความสำคัญกับ
เสื่อหวาย เช่น เสื่อที่ทำจากพลาสติค ทำให้เสื่อหวายหมดความสำคัญลง
๓.กระบวนการผลิต ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เสื่อหวายเสี่ยงต่อการสูญหาย เพราะกระบวนการผลิตเสื่อหวายยุ่งยาก หลายขั้นตอน ต้องใช้เวลาและต้องมีเวลา
๔.วัสดุที่ใช้ในการผลิตหายาก และมีราคาแพง
๕. ตลาดรองรับการผลิตไม่มี เมื่อผลิตแล้วขายไม่ได้ การผลิตเพื่อขายใช่ว่าจะมองได้เพียง
แต่เป็นการค้า แต่สิ่งที่แฝงไว้ก็คือการสืบทอด หากมีตลาดรองรับ ผู้คนก็ให้ความสนใจที่จะผลิต
ทำให้เกิดการสืบทอดผลงานไปในตัว
๖.ไม่มีหน่วยงานที่ลงไปสนับสนุนและรับผิดชอบโดยตรง เพราะการดำรงชีวิตในปัจจุบันต้องอาศัยเงินเป็นหลัก หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องจัดให้ครบวงจรคือหาวัสดุ ผลิตและหาตลาด รวมถึงสถานศึกษาในท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญที่จะนำภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านี้
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้การทอเสื่อหวายคงอยู่สืบไป

รายชื่อภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการทอเสื่อหวาย
จากการเก็บข้อมูล ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านช่างพื้นบ้าน “การทอเสื่อหวาย” ในพื้นที่
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้ สามารถรวบรวมบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการทอเสื่อหวายได้ จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นางจินดา กิจติยา อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลตะเคียนเลื่อน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๒.นางเพี้ยน แต้เตียว อยู่บ้านเลขที่ ๒/๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะเคียนเลื่อน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๓.นางสุข แตห่าน อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลตะเคียนเลื่อน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (มารดาของนางจินดา กิจติยา)
๔.นางแฉล้ม เขตนุช อยู่บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเลื่อน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๕.นางสาวโปร่ง เทศนุช อยู่บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเลื่อน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2551

เพลงพื้นบ้าน

เพลงพื้นบ้านท่าโพ
ประวัติบ้านท่าโพ
บ้านท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานีสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัย
อยุธยาตอนปลายราวพุทธศักราช ๒๐๓๔มีคนไทยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ที่แห่งนี้ โดยนำกองเกวียนขนย้ายมาเป็นขนาดใหญ่มีผู้นำเป็น
หัวพัน หัวหมื่น ชื่อ พันสี พันตุ่นหมื่นแสน แล้วแยกย้ายกันตั้งหมู่บ้าน
ใกล้ลำห้วยเป็นหมู่บ้านท่าโพ หมู่บ้านพันสี หมู่บ้านพันตุ่นและหมู่บ้านตอน หมื่นแสนนิยมนำโคมาลงที่ท่าน้ำบ้านท่าโพเนื่องจากเป็นที่ดอนกันดารน้ำ
ในฤดูแล้งในสมัยก่อนบ้านท่าโพเป็นเส้นทางเดินทัพของทหารไทยอันปรากฏในเสภาขุนช้าง
ขุนแผนฉบับคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๐๕ (หน้า๑๗๘ บรรทัดที่ ๑๙ ) ความว่า

“พลายแก้วขี่คชสังหาร สูงตระหง่านเงื้อมเงื้อมอยู่ในป่า
วันหนึ่งก็พอถึงทุ่งโสภา อนิจจาพิมพี่ผู้งามงอน
บ้านกระทงตรงข้ามไปท่าโพธิ์ โอ้ว่าโพธิ์สามต้นยังอ่อนอ่อน
ค่ำลงปลงทัพให้หลับนอน รุ่งยกพลผ่อนข้ามน้ำไป
ลัดล่วงนครสวรรค์ดั้นด้น ตัดทางหาลงตามน้ำไม่”
บ้านทุ่งโสภา อยู่ใต้บ้านหนองพญาใต้ อำเภอวัดสิงห์ เขตอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท บ้านกระทง อยู่หลังอำเภอวัดสิงห์ เรียกบ้านกระทงหนองบัว ใกล้บ้านเนินพะยอม เขตอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี หยุดพักทัพที่บ้านท่าโพแล้วรุ่งขึ้นจึงเดินทางไปข้ามแม่น้ำสะแกกรัง เข้าใจว่าตรงหาดสูง
หรือบ้านตานาดตัดตรงไปจังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันยังมีต้นโพธิ์สูงใหญ่อยู่ในหมู่บ้านท่าโพ

ความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านท่าโพ
เพลงพื้นบ้านท่าโพ เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ชาวบ้านท่าโพร้องและเล่นสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
สันนิษฐานว่าในอดีตบ้านท่าโพก็จะร้องรำทำเพลงที่มีในท้องถิ่นของตนจึงทำให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม
การแสดงหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นในหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพลงพื้นบ้าน ได้แก่ เพลงพิษฐาน เพลงชักเย่อ เพลงโลม เพลงรำวง เพลงกรุ่น เพลวงบวชนาค ฯลฯ

บทเพลงพื้นบ้านท่าโพ
พลงพื้นบ้านท่าโพที่เล่นกันอยู่แต่เดิมนั้นมีหลายชนิด เช่น เพลงพิษฐาน เพลงโลม เพลงชักเย่อ เพลงกรุ่น เพลงฮิลเลเล เพลงเกี่ยวข้าว เพลงรำวงโบราณ เพลงกล่อมลูก หรือเพลงกล่อมเด็ก เพลงรำสวด และเพลงประกอบการละเล่นพื้นบ้าน
จำนวนคนเล่น จะมีกี่คนก็ได้ มีลีลาการร่ายรำไปตามจังหวะและทำท่าทางประกอบตามเนื้อร้องของบทเพลงนั้น ๆ โดยใช้
กลองรำมะนาเป็นเครื่องประกอบจังหวะ การแต่งกายทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่จะสวมเสื้อคอกลมลายดอก ละนุ่งโจงกระเบนการเล่น
จะร้องรำเป็นคู่ชายหญิง มีลูกคู่ร้องรับ ลักษณะการเล่นเพลงพื้นบ้านท่าโพ จะแยกออกเป็นประเภทได้ ๕ ประเภท ดังนี้

๑.เพลงพื้นบ้านที่เล่นตามเทศกาล ประเภทเกี่ยวกับความรัก การเกี้ยวพาราสี ระหว่างหนุ่มสาว
๑.๑เพลงพิษฐาน
เพลงพิษฐาน เป็นเพลงที่ใช้เล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์ หลังจากทำบุญตักบาตร
แล้วหนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ และเด็ก ๆ จะนำดอกไม้ ธูปเทียนเข้าไปในโบสถ์ มือถือ
ดอกไม้ประนมมืออยู่หน้าพระประธาน โดยนั่งแยกกันเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายชาย
และฝ่ายหญิง ฝ่ายชายจะเริ่มร้องเพลงพิษฐานหรืออธิษฐานขึ้นก่อน แล้วคนอื่น ๆ
จะเป็นลูกคู่ร้องรับต่อไปฝ่ายหญิงจะร้องแก้บ้าง แล้วลูกคู่ร้องรับ สลับกันไป
๑.๒ เพลงชักเย่อ
เพลงชักเย่อ นับว่าเป็นเพลงพื้นบ้านท่าโพที่แท้จริง เนื่องจากยังไม่เคยพบการเล่นในท้องถิ่นอื่น เพลงชักเย่อใช้ร้องรำก่อนการเล่นชักเย่อ เล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์วิธีการเล่น แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่าย
คือ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงมีพ่อเพลง แม่เพลงร้องนำ
และมีลูกคู่ร้องรับ ผู้ร้องนำทั้งชายและหญิง
ต้องออกมาร้องและรำอยู่กลางวง ร้องแก้กันมีลูกคู่ร้องรับสลับกันเป็นคู่ ๆ สุดท้ายทั้งฝ่ายชาย
และฝ่ายหญิงจะเกาะเอวต่อกันหัวหน้าฝ่ายชายกับหัวหน้าฝ่ายหญิงจับมือกัน โยกตัวไปตามจังหวะเพลง แล้วดึงกันแบบการเล่นชักเย่อ ฝ่ายใดสามารถดึงฝ่ายตรงข้ามไปทางฝ่ายตนได้เป็นฝ่ายชนะ

๑.๓ เพลงโลม
เพลงโลมหรือเพลงช้าเจ้าโลม เป็นเพลงพื้นบ้านประเภทเพลงปฏิพากย์เนื้อร้องเป็นการเกี้ยวพาราสีกัน
ระหว่างชายกับหญิง
วิธีการเล่น ผู้เล่นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตั้งวงหรือแถว แบ่งเป็นฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิงคนร้องนำฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
จะเข้าอยู่ในวงทีละคู่ ร้องโต้ตอบกันและรำไปด้วย
การร้องจะคล้ายเพลงชักเย่อ แต่ลูกคู่รับต่างกัน เนื้อเพลงเปรียบอาการ
ของนางช้าง ใช้คำพูดสองแง่
สองง่ามให้คิด และว่ากันเจ็บ ๆ โดยขึ้นต้นด้วยคำว่า โลมแม่โลม หรือ โลมพ่อโลม

๑.๔ เพลงกรุ่น
เพลงกรุ่น เป็นเพลงพื้นบ้านท่าโพ ที่ใช้ร้องเล่นกันในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ลักษณะเป็นเพลงร้องโต้ตอบกันระหว่างชายกับหญิง
วิธีการเล่น พ่อเพลงแม่เพลงจะออกมาร้องรำกลางวง ลูกคู่ปรบมือ และร้องรับ
๑.๕ เพลงฮิลเลเล เพลงฮิลเลเล เป็นเพลงที่ร้องเกี้ยวพาราสีกันระหว่างหนุ่มกับสาว
วิธีการเล่น แบ่งเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงเหมือนเพลงกรุ่น ผิดกันตรงเนื้อร้องและทำนอง
๑.๖ เพลงระบำ
เพลงระบำ เป็นเพลงที่เล่นกันอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้ในเทศกาลตรุษสงกรานต์หรืองานรื่นเริงต่าง ๆ ลักษณะการเล่นคล้ายเพลงฉ่อย ไม่ต้องมีเครื่องดนตรีประกอบ มีเพียงลูกคู่ปรบมือเป็นจังหวะ

๒.เพลงพื้นบ้านที่เล่นตามงานพิธีต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม

๒.๑ เพลงบวชนาค
เพลงบวชนาค เป็นเพลงที่ใช้ในงานอุปสมบท ร้องเพื่อความสนุกสนาน เนื้อร้องเป็นการล่ำลา สั่งเสียระหว่างพ่อนาคกับคนรัก ที่ต้องจากไปบวช
เป็นเวลาหนึ่งพรรษา ผู้ร้องคือ หนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ ร้องขณะที่นำนาค
ไปวัดหรือวนรอบพระอุโบสถสามรอบ
วิธีการเล่น พ่อเพลงจะร้องนำ
ในนามของพ่อนาค ส่วนแม่เพลงร้องนำในนามคนรักของพ่อนาค ร้องสลับกันเป็นคู่ ๆ ส่วนคนอื่น ๆ เป็นลูกคู่๒.๒ เพลงรำสวด
เพลงรำสวด ใช้เล่นในการสวดศพ หลังจากพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจบแล้ว จุดประสงค์คือ ต้องการอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพงานศพในเวลากลางคืน และให้เจ้าภาพคลายความโศกเศร้า
ลักษณะการเล่น ผู้เล่นจะนั่งล้อมวง หรือนั่งเป็นแถว ฝ่ายชายหนึ่งแถว ฝ่ายหญิงหนึ่งแถว หันหน้าเข้าหากัน ส่วนมากจะใช้สถานที่ที่พระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรม ฝ่ายชายจะเริ่มร้องก่อน โดยขึ้นต้นด้วย
นะโม ๓ จบ ขณะที่ร้องทั้งชายหญิงจะร่ายรำไปด้วยเนื้อร้อง
จะเป็นเรื่องราวที่นำมาจากวรรณคดี
หรือนิทานพื้นบ้าน เช่น เรื่องขุนช้างขุนแผน สามก๊ก ไชยเชษฐ์

๓.เพลงพื้นบ้านที่เล่นตามฤดูกาล
๓.๑ เพลงเกี่ยวข้าว ใช้ร้องเล่นในขณะที่กำลังเกี่ยวข้าวโดยในมือซ้ายกำต้นข้าวมือขวากำเคียว
ก้มลงเกี่ยวข้าว เต็มกำแล้วก็วางแผ่ลงแล้วก็ก้มลงเกี่ยวเดินหน้าต่อ ๆ ไปบทเพลงเกี่ยวข้าวจึงมีเนื้อร้องสั้น ๆ การร้องจะเป็นการยั่วเย้าล้อเลียนกันสนุก ๆ โดยมีคนร้องนำและลูกคู่รับ ไม่มีการปรบมือหรือ
ใช้เครื่องดนตรีประกอบเพราะมือไม่ว่าง เป็นการเล่นขณะทำงาน เพื่อความสนุกสนาน และผ่อนคลายความเมื่อยล้ามาจัดเป็นการแสดงก็ไม่ได้ร้องเล่นในนา แต่จะแต่งตัวสวยงาม จัดฝ่ายหญิงฝ่ายชายมีพ่อเพลงแม่เพลงเป็นหัวหน้า ถือเคียวมือหนึ่ง ต้นข้าวมือหนึ่ง ร้องรำไปตามเพลง

๔.เพลงพื้นบ้านเกี่ยวกับเพลงกล่อมลูก
เพลงกล่อมลูกหรือเพลงกล่อมเด็ก เป็นคติชาวบ้านประเภทใช้ภาษาเป็นสื่อมีการถ่ายทอดจากปากสู่ปาก
มาแต่โบราณเรียกว่า “มุขปาฐะ” เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีบทบาท และหน้าที่ แสดงเอกลักษณ์ของ
แต่ละชุมชนเพลงกล่อมลูกในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละภาค


๕.เพลงพื้นบ้านเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นิทานพื้นบ้านชาดก วรรณดคีไทย
เพลงรำวงโบราณ
“รำวง” เป็นการละเล่นพื้นบ้านแบบหนึ่งที่ร่วมกันแสดง โดยไม่แยกผู้ดูกับผู้แสดงเพราะผู้ดูอาจเข้าร่วม
รำวงด้วย นอกจากจะมีผู้ตีกลอง และเครื่องทำจังหวะอื่น ๆ เดิมใช้โทนอย่างเดียว จึงเรียกว่า
“รำโทน” เมื่อประมาณ ๖๐ ปีที่ผ่านมา ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะในยามสงคราม ไม่มีมหรสพหย่อนใจอย่างอื่นที่ดีไปกว่ารำโทน ทางราชการเห็นว่ารำโทน
นอกจากจะทำให้เกิดการผ่อนคลายอารมณ์บังเกิดความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการแสดงความ
สามัคคีของกลุ่มชนอีกด้วย
ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีต้องการเชิดชูรำโทน
ให้เป็นศิลปะประจำชาติ จึงส่งเสริมการละเล่นชนิดอื่น ให้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติอย่างหนึ่ง โดยมีการปรับปรุงแบบแผนการเล่นให้เป็นรำวง และพัฒนาเป็นรำวงมาตรฐาน

เพลงรำวงของบ้านท่าโพ ที่นำมาร้องมาเล่นกันนั้น เป็นเพลงดั้งเดิมที่จำต่อกันมาไม่นิยมดัดแปลงเนื้อร้อง จึงเรียกว่า “รำวงโบราณ” แต่การถ่ายทอดจากปากสู่ปากอาจทำให้เปลี่ยนไปจากเดิมบางส่วน และมีเพลงรำโทนจากถิ่นเข้ามาปะปนบ้าง
วิธีการเล่นรำวงโบราณ
คนนำร้องเพลงรำวง และคนอื่น ๆ ร้องเพลงไปพร้อมกันโดยมีโทนหรือรำมะนาเป็นเครื่องประกอบจังหวะ ผู้รำฝ่ายชายจะไปโค้งฝ่ายหญิงเพื่อเชิญออกมารำวงคู่กันแล้วพากันรำเป็นคู่ ๆ เดินวนเป็นวงกลม
เนื้อร้องของเพลงรำวงโบราณ แบ่งได้เป็น ๓ แนว ได้แก่
๑.การเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น เพลงไตรรงค์
๒.กล่าวถึงตัวละครในนิทานพื้นบ้าน ชาดก และวรรณคดีไทย เช่น สังข์ทอง โมรา
พระเวสสันดร
๓.การเกี้ยวพาราสีกันระหว่างหนุ่มสาว เช่น เพลงเธองาม เพลงไม่รักไม่ว่าเนื่องจากเพลงรำวงนั้น เป็นเพลงสั้นๆ และมีจำนวนมาก
จึงเรียกชื่อเพลงตามวรรคแรกของเพลงส่วนท่ารำ ก็จะรำไปตามบทบาทของเนื้อเพลง

การสืบสานเพลงพื้นบ้านท่าโพ

เพลงพื้นบ้านท่าโพ มีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาติ คือ
การเล่นเพลงร่วมกัน การได้ดู ได้ฟังแล้วจำมาร้องเล่นโดยไม่ต้องมีการสอนกัน
เรียกว่าเรียนรู้จาก “ครูพักลักจำ” ในช่วงแรก ๆจะมีพ่อเพลงแม่เพลงช่วยกันคิดแต่งเพลง
ขึ้นมาร้องเล่นกัน เมื่อเห็นว่าสนุกสนานดีจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบจำต่อกันมา และมีการคิดเพิ่มเติม จนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเพลงเพลงพื้นบ้านท่าโพค่อย ๆ หายไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม การดำรงชีวิตที่ต้องเร่งรีบ การแทรกแซงของวัฒนธรรมตะวันตกที่มาพร้อม
สื่อต่าง ๆ บางบทเพลงไม่มีใครร้องเล่นให้ได้ดูได้ฟังอีก เช่น เพลงบวชนาค เพลงโลม เพลงชักเย่อ แต่นับว่าโชคดีที่ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยได้ยินได้ฟังเพลงดังกล่าว สามารถจำได้แม่นยำและร้องให้ฟังได้
ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ ทางราชการเห็นความสำคัญและคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
เพลงพื้นบ้านจึงมีการฟื้นฟูเพลงพื้นบ้านขึ้น ในขณะนั้นหน่วยงานทางการศึกษา คือ หน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีชาวบ้านท่าโพและชาวอำเภอหนองขาหย่าง รับราชการในหน่วยงานดังกล่าวหลายท่าน เช่น นายสละ โพธิยานนท์ นายแท้ คงห้วยรอบ (ปัจจุบันเสียชีวิต)
ได้ร่วมมือกับข้าราชการครูในพื้นที่และชาวบ้านท่าโพ ช่วยกันค้นคว้าและรวบรวมบทเพลงพื้นบ้าน
ท่าโพขึ้น ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ ในอำเภอหนองขาหย่างและในจังหวัดอุทัยธานี
ีโดยการนำของ นายโสภณ เทพพานิช ซึ่งเป็นนายอำเภอหนองขาหย่างในขณะนั้น ได้จัดการแสดง
เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักเพลงพื้นบ้านท่าโพมากขึ้น ปัจจุบัน มีการถ่ายทอดการเล่น
เพลงพื้นบ้านท่าโพด้วยวิธีการสอนโดยตรงแก่่ลูกหลาน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ซึ่งพ่อเพลงแม่เพลงได้สละเวลาไปสอนที่โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดท่าโพ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา ซึ่งเห็นคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน บรรจุไว้ในหลักสูตรและโครงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ติดต่อเชิญพ่อเพลงแม่เพลงไปสอน